Posted on

زیبا ترین دریاچہ جہان بنام دریاچہ شنگریلا در حومہ شھر اسکردو پاکستان واقع است. زیبا ترین دریاچہ جہان بنام دریاچہ شنگریلا در حومہ شھر اسکردو واقع است کہ حدودا از اسکردو ۲۰ کیلومتر فاصلہ دارد کہ از قدیم الایام چشم زد گردشگران از ھمہ جھان است۔
در کنار این دریاچہ زیبا رستوران ھای بسیار زیبای وجود دارد کہ ھمیشہ در خدمت گردشگران خارجی و داخلی سعی میکنند۔ جیمز ھیلتن این جا را نامگزاری کرد و در ناول خودش می نویسد کہ در سال ۱۹۲۰ یک ھوا پیما اینجا سقوط کردہ ھم اکنون آن ھوا پیما ھمانجا موجود است و دولت پاکستان ھم آن را بعنوان یک یادگار محفوظ نگہداشتہ است۔
در سال ۲۰۱۵ یکی از عکسھای شنگریلا بعنوان بزرگترین برندہ انعام ویکی لو ارتھ شناختہ شد۔ کہ در این مسابقہ بیشتر از ۲۶ کشور جھان شرکت کردہ بودند اما عکس منتخب شدہ از این منطقہ مذکور قرار گرفت۔

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *